Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 1995, najskôr ako živnostenská firma, od roku 2001 už pod názvom BETONIC, s.r.o., Trenčín.

 

Od svojho vzniku spoločnosť ponúka a dodáva kompletný sortiment prvkov inžinierskych sietí, predovšetkým betónové prefabrikáty uličných vpustí a šácht pre odvodnenie parkovísk a ciest a pre vedenie splaškovej a dažďovej kanalizácie. Sortiment dopĺňajú vodomerné šachty, liatinové poklopy a mreže, betónové, železobetónové, ako aj plastové potrubia.

 

Všetci kľúčoví dodávatelia firmy BETONIC spĺňajú ISO normy, aj vďaka čomu sa spoločnosť vyprofilovala ako spoľahlivý dodávateľ kvalitných výrobkov.

 

Pridanou hodnotou je preprava materiálu jazdnou súpravou s hydraulickou rukou, čím sa odberateľom výrazne odbúravajú dodatočné náklady na skladanie a manipuláciu dovezeného materiálu na stavbe.